قوانین‎ومقرراتICT

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 7 مورخ1384/11/11

8 مهر 1385 ساعت 01:32

- ادامه ارائه گزارش سازمان پیرامون سابقه و چگونگی اعطای پروانه ارائه خدمات در زمینه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره ای ( SAP ) و خدمات مربوط به سایبر(IDC, ISP, ICP ) و طرح مشکلات و درخواست های دارندگان پروانه به همراه نظریات کارشناسی سازمان به منظور اتخاذ تصمیم و بررسی پیشنهاد سازمان در زمینه سیاستگذاری جدید برای فعالیتICP.

- ارائه گزارش تکمیلی سازمان از امکانات قابل تخصیص شرکت زیر ساخت در زمینه خدمات تلفن بین الملل و طرح پیشنهادی سازمان ناظر بر چگونگی ادامه اجرای فرایند فراخوان و اعطا پروانه VOIP

- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی برخورد با استمرار فعالیت شرکت های دارای مجوز موقت یکساله برای ارائه خدمات تلفن بین الملل از مبدا داخل (ORIGINATION) پس از خاتمه دوره اعتبار اولیه ئ قبل از جمع بندی پروانه جدید (VOIP)

- بررسی تعریف پیشنهادی سازمان در مورد " تعرفه پایه ای ( عمومی ) " و تبادل نظر پیرامون " مبانی مبحث تعرفه ها و وظایف کمیسیون و سازمان در این راستا "

- ارائه پیشنهاد سازمان در زمینه چهار چوب و شرایط عام حاکم بر بر تمامی پروانه های صادره.

- بررسی " پیش نویس نهایی دستور العمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی"

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 6 مورخ 1384/10/19

7 شهریور 1385 ساعت 16:00

- تصویب قیمت تلفن همراه برای پروسه ثبت نام جدید شرکت ارتباطات سیار و چگونگی اجزای آن

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 5 مورخ 1384/9/29

8 مرداد 1385 ساعت 15:03

- ادامه ارائه گزارش سازمان پیرامون سابقه و چگونگی اعطای پروانه ارائه خدمات در زمینه تلفن ثابت خدمات عمومی انتقال داده ها (PAP),خدمات انتقال داده ها ازطریق ماهواره ای(SAP), و خدمات مربوط به فضای سایبر (IDC,ISP,ICP) و طرح مشکلات و درخواست های آنها به همراه نظریات کارشناسی سازمان به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص این درخواست ها

- بررسی تعریف پیشنهادی سازمان در مورد تعرفه پایه ای ( عمومی ) و تبادل نظر پیرامون " مبانی مبحث تعرفه ها و وظایف کمیسیون و سازمان در این راستا"

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 4 مورخ 1384/9/1

14 تیر 1385 ساعت 14:20

-بحث و بررسی در زمینه سابقه و چگونگی فراخوان اعطای" پروانه ارائه خدمات تلفن بین الملل " و بررسی نقطه نظرات دریافتی جدید پیرامون این بحث از مبادی مربوط

-بررسی و اعلام نظر در مورد مصوبه موردی مجمع عمومی شرکتها ی سهامی مخابرات استانها در زمینه ارائه خدمات تلفن بین الملل به صورت دو طرفه برای عتبات عالیات

-ارائه گزارش کلان از وضعیت اجرایی پروانه های صادره توسط سازمان در زمینه پی .و اپراتوری تلفن ثابت ,خدمات عمومی انتقال داده ها (pap) و خدمات انتقال داده ها به روش ماهواره ای SAP ICP , ISP,وIDC

-ارائه گزارش از وضعیت سابقه واگذاری پروانه ارائه خدمات فراخوان (پی جو) و عملکرد شرکت های دارنده پروانه طرح مشکلات و درخواست های آنها و اتخاذ تصمیم در خصوص این درخواست ها

- بحث در ضرورت ابلاغ به کلیه دستگاههای اجرایی برای تمرکز در استفاده از خدمات شرکت های دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پرهیز از سرمایه گذاری های موازی برای این رده از خدمات از محل اعتبارات جاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 3 مورخ 1384/5/18

8 خرداد 1385 ساعت 14:10

- ارائه گزارش از وضیعت اپراتور دوم تلفن همراه

- بحث و بررسی در زمینه چگونگی صدور " پروانه ارائه خدمات تلفنی بین الملل"

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 2 مورخ 1384/5/11

1 اردیبهشت 1385 ساعت 13:39

- ارئه گزارش ار وضعیت عملکرد نهایی شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها- ندا (pap)

- اتخاذ تصمیم در خصوص عدم انجام تعهدات برخی ار شرکتها

- بحث و بررسی در زمینه چگونگی صدور " پروانه ارائه خدمات تلفنی بین الملل"

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات جلسه شماره 1 مورخ 21/ 4/ 1384

1 فروردین 1385 ساعت 12:30

- ارائه گزارش از وضیعت عملکرد نهایی شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات عمومی و انتقال داداه ها (ندا)

- اتخاذ تصمیم در خصوص عدم انجام تعهدات برخی از شرکت ها

- حق امتیاز پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات تلفن همراه بین المللی ماهوارهای توسط شرکت ارتباطات ماهواره ای ثریا

- بحث و بررسی در زمینه چگونگی صدور "پروانه ارائه خدمات تلفنی بین الملل"

نتایج 131 تا 138 از 138 مورد