قانون مناقصات
اختلال در 5 مرکز مخابراتی

اختلال در 5 مرکز مخابراتی

5 آبان 1392 ساعت 13:01

تلنا:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ولیعصر(عج)،پیام نور، ملت، شهید چمران و شهید یزدان پناه از تاریخ ششم آبان ماه آغاز می شود.

تعیین نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات مورخ 1388/3/9 هیئت وزیران

10 خرداد 1388 ساعت 13:41

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 51513/ت42533ه هیئت وزیران

آیین نامه اطلاع رسانی عمومی قرار دادها مورخ 1387/4/11

12 تیر 1387 ساعت 10:40

آیین نامه اطلاع رسانی عمومی قرار دادها مصوبه شماره 52855/ت39038ه هیئت وزیران

آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات مورخ 1386/7/16 هیئت وزیران

18 مهر 1385 ساعت 13:04

آیین نامه بند <ه> ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84178/ت34162ه هیئت وزیران با اعمال اصلاحات

آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران

17 مهر 1385 ساعت 12:56

آیین نامه اجرایی بند <الف> ماده (26) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84217/ت33772ه مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران با اعمال اصلاحات

آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران

17 مهر 1385 ساعت 11:12

آیین نامه اجرایی بند<ج> ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت33560ه هیئت وزیران با اعمال اصلاحات

نتایج 1 تا 7 از 7 مورد