كد مطلب: 14312 4 دی 1390 ساعت 11:50

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 106 مورخ 1390/10/2

- بررسی دستورالعمل بزرگراه ها ، تعیین سهم مخابرات از خدمات مشترک با PAP و بررسی نامه شرکت پتروشیمی اصفهان با موضوع بحران خوراک پتروشیمی اصفهان

 

شورای رقابت تصویب نمود:

با عنایت به وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مخابرات (موضوع بند ط ماده 44 قانون اساسی) در عرصه ارائه خدمات اینترنتی شورا مقرر نمود در مناطقی از کشور که شرکت های ندا (PAP) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از ده درصد (10%) از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند به همره ادله و متتندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد

 

نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: