كد مطلب: 14407 10 خرداد 1388 ساعت 13:41

تعیین نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات مورخ 1388/3/9 هیئت وزیران

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 51513/ت42533ه هیئت وزیران

 
 

فایل(های) پیوست
 تعیین نصاب معاملات (نوع:Pdf  حجم:135KB)
نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: