كد مطلب: 14532 9 دی 1391 ساعت 14:50

شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی

 

نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری که یکی از جدیدترین نظریه های مطرح در زمینه پذیرش فناوری است حاصل یکپارچگی سازه های مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم در حوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد. در این مقاله سعی شده است پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از همین نظریه و با تاکید بر نقش متغیر تعدیل کننده جنسیت مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های بدست آمده از 349 نفر از مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر (الگوی یابی معادلات ساختاری) لیزرل نشان داد که هر سه سازه؛ انتظارات مربوط به عملکرد، انتظارات مربوط به تلاش و اثر اجتماعی با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی رابطه معناداری دارند. هم چنین رابطه سازه های شرایط تسهیل کننده و قصد رفتاری با استفاده واقعی از خدمات بانکداری اینترنتی معنادار می باشد. تاثیر متغیر تعدیل کننده جنسیت نیز بر ارتباطات موجود در الگوی تحقیق مورد تایید واقع شده است.

دانلود متن کامل مقاله...

 

منبع منبع:  sid.ir


فایل(های) پیوست
نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: