كد مطلب: 14560 10 دی 1391 ساعت 09:42

ارایه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاه های کشور

 

هدف اصلی این مقاله، ارایه و ارزیابی یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب در کشور می باشد که با توجه به ماهیت آن، پژوهشی توصیفی و پیمایشی است. مدل در دانشگاه های کشور و با مطالعه نگرش دانشجویان و استادانی که حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی کتاب داشته اند، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نمونه آماری در این تحقیق از نوع خوشه ای و مشتمل بر 384 دانشجو و استاد از 12 دانشگاه کشور بوده است. نتایج نشان داد به ترتیب چهار فرضیه ساماندهی ارتباطات اطلاعاتی، تسهیل روند انتخاب و دستیابی به کتاب، امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی و همچنین کاهش هزینه های معامله با کسب میانگین نمرات 73.41، 69.32،68.65و 65.72 در سطح اطمینان 99 درصد تایید شده است. ضمن آنکه شاخص به روز بودن اطلاعات، بیشترین و شاخص امکان ارایه تخفیف در انجام معامله، کمترین میانگین نمره را در میان 16 شاخص مورد مطالعه کسب نمودند. همچنینی متغیر ساماندهی ارتباطات اطلاعاتی، تنها متغیری بوده است که با تمام متغیرهای جنسیت،تحصیلات، میزان آگاهی های فناوری اطلاعات و کاربرد رایانه، رابطه معنی دار داشته است که این نشان دهنده اهمیت بسیار بالای این متغیر می باشد. همچنین نتایج نشان داد فرضیه های تحقق با شدت بیشتری از سوی دانشجویان نسبت به استادان، مورد تایید قرار گرفته است.

دانلود متن کامل مقاله...

 

منبع منبع:  sid.ir


فایل(های) پیوست
نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: