كد مطلب: 15063 7 بهمن 1391 ساعت 10:32

رتبه بندی مخابرات استانهای کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

 

با ورود شرکت مخابرات به بازار بورس اطلاع از وضعیت کارایی مخابرات استان های کشور برا ی مسولان به خصوص سهامداران این شرکت امری اجتناب ناپذیر است. این مقاله به کمک روش تحلیل پوششی داده ها قابلیت مخابرات استان ها را در توسعه می سنجد. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی مخابرات 30 استان منتهی به سال 87 که ICT شاخص های مورد حسابرسی قانونی قرارگرفته است، متغیرهای ورودی و خروجی استخراج سپس از طریق نرم افزار لینگو رتبه بندی برای تعیین کارایی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مخابرات استان های با مقیاس کوچکتر می توانند همانند مخابرات استان های با مقیاس بزرگتر ازکارایی برخوردار باشند که این خود لزوم توجه بیشتر به این استان ها در برنامه ریزی های آینده را مشخص می سازد.

دانلود متن کامل در پیوست...

 

منبع منبع:  jamlu.ir


فایل(های) پیوست
 رتبه بندی شرکتهای استانی (نوع:ناشناخته  حجم:330KB)
نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: